מניעה וטיפול בשחיקה

עבודה טיפולית יוצרת עומס רגשי על המטפל ובעלת מרכיב שחיקה
נפשית משמעותי ביותר. עובדה זו גורמת לירידה בהנעה )מוטיבציה(
של המטפל, לפגיעה קשה באיכות חייו, ובעקבות זאת לפגיעה באיכות
הטיפול שמקבלים המטופלים.
בעבודה שהתפרסמה ב–JAMA, נבדקה ההשפעה של שמונה
מפגשים שבועיים, בגישה מבוססת קשיבות, בני שעתיים וחצי ועוד
יום מרוכז, על מדדים של איכות חיים, אמפתיה, מצב רוח ושחיקה
בקרב רופאים ברפואה ראשונית ]27[. הודגמה עלייה במדדים של
קשיבות, ונמצא מתאם )Correlation( עם שיפור במדדים של מצב
הרוח, שחיקה, אמפתיה ויציבות רגשית בסיום ההתערבות, שנמשכה
גם 15 חודשים לאחר מכן.
במחקר אחר נבדקה ההשפעה של קבוצת MBSR על רמת שחיקה
של צוות סיעודי, עם תוצאות חיוביות שכללו עלייה משמעותית
במדדי קשיבות בעקבות ההתערבות וירידה תואמת במדדי שחיקה.
החוקרים הסיקו, כי התערבות מבוססת קשיבות במבנה של שמונה
שבועות יעילה בטיפול נגד שחיקה, וכי קיימת השפעה נמשכת במעקב
שנערך שלושה חודשים לאחר מכן. החוקרים הניחו, כי על מנת ליצור
השפעה ארוכת טווח, נדרשות קבוצות המשך אשר תתרגלנה יחד
באופן קבוע