פטור מתשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה.
מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות –  פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. אבל אם הוא עובד עצמאי, ישלם דמי ביטוח נפגעי עבודה; ואם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.