שיעורי הקצבה

א. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי–כושר (להשתכר או לתפקד במשק בית) בשיעור העולה על 74% זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה. שיעור הקצבה המלאה ליחיד – 2,299 ש”ח (החל ב- 01.01.2013) .

לנכים בעלי דרגת אי–כושר בשיעור גבוה מ-74% שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית 50% לפחות, משולמת קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן)בסכום שבין 247 ש”ח (החל ב- 01.01.2013) ל-365 ש”ח (החל ב- 01.01.2013) , בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבעה להם.

ב. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור שבין 60% ל–74%זכאיםלקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי-הכושר. כלומר: נכה שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מהקצבה המלאה.

ג. נכה שיש בו תלויים זכאי לתוספת בעדם.