תשלום הקצבה

קצבת הנכות משולמת ב–28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה. אם לדעת המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקצבה אינו מסוגל עקב נכותו להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת ה”תלויים” בו, תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה המוסד לביטוח לאומי כמקבל הקצבה (הקצבה תשולם לחשבון הבנק של אותו אדם).
אם הוגשה התביעה לקצבה על–ידי האפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה. על–פי דרישתו של בן/בת הזוג תשולם התוספת בעדו במישרין לידיו/ה.