Monthly Archive: January 2001

תשלום הקצבה

קצבת הנכות משולמת ב–28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה. אם לדעת המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקצבה אינו מסוגל עקב נכותו להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת ה”תלויים” בו, תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה המוסד לביטוח לאומי כמקבל הקצבה…
Read more