Monthly Archive: April 2004

הקדמה

בעשורים האחרונים קיימת מגמה מתרחבת של הטמעת פרקטיקות וחשיבה, המבוססות על פילוסופיה מזרחית ועל תרגול קשיבות, בעשייה הטיפולית לסוגיה. גישות אלו חודרות ללב לבה של העשייה הטיפולית הממוסדת, עם תיקוף במחקרים, המצביע על כך שלימוד ותרגול של טכניקות קשיבות, באופן…
Read more