Monthly Archive: November 2005

קצבה שלא נגבתה על–ידי הזכאי

מקבל קצבת נכות כללית שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו, תשולם הקצבה המגיעה לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מן הביטוח הלאומי). אם הזכאי לקצבה לא הניח שאירים, תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או…
Read more