Monthly Archive: January 2006

מניעה וטיפול בשחיקה

עבודה טיפולית יוצרת עומס רגשי על המטפל ובעלת מרכיב שחיקה נפשית משמעותי ביותר. עובדה זו גורמת לירידה בהנעה )מוטיבציה( של המטפל, לפגיעה קשה באיכות חייו, ובעקבות זאת לפגיעה באיכות הטיפול שמקבלים המטופלים. בעבודה שהתפרסמה ב–JAMA, נבדקה ההשפעה של שמונה מפגשים…
Read more