Monthly Archive: May 2010

לסיכום

גישות מבוססות קשיבות תופסות מקום גדל והולך במגוון הפרעות נפשיות וגופניות, במסגרות הכשרה ואימון של צוותים טיפוליים, ובמסגרת תמיכה וסיוע לאוכלוסייה שאינה לוקה בהפרעות נפשיות. לרוב אלו התערבויות קבוצתיות, אשר מספקות מענה זול וזמין לצורך בהנחלת כלים להתמודדות עם מצוקה…
Read more