Monthly Archive: April 2013

אופן הגשת התביעה

מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבת נכות חודשית, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו, ויגיש  תביעה לקצבה בטופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של…
Read more