Monthly Archive: September 2014

פטור מתשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה. מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות –  פטור…
Read more