Uncategorized

מסמכים נוספים להגשה

לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, וימציא את השומות…
Read more

תחילת הזכאות

הזכות לקצבה מתחילה בתום 90 יום ממועד תחילת אי הכושר להשתכר/ לתפקד במשק הבית ( התאריך הקובע ), ואולם אם ביום ה-91 מקבל הנכה דמי מחלה ממעסיקו או מקופת גמל , תתחיל זכותו לקצבת נכות רק בתום פרק הזמן שבעדו…
Read more

תו חנייה לנכה

זכאי לתו חנייה לנכה מי שהוא אחד מאלה: נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו. לשם…
Read more

קישורים כללי

www.gov.il פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל  כל משרדי הממשלה, האגפים והרשויות ומידע על קצבאות ותשלומים באתר אחד. www.health.gov.il משרד הבריאות – האתר הרשמי של משרד הבריאות. כולל מידע על נהלים, חוקי בריאות, כנסים, פניות הציבור, מידע לציבור, נתונים סטטיסטיים…
Read more

תשלום הקצבה

קצבת הנכות משולמת ב–28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה. אם לדעת המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקצבה אינו מסוגל עקב נכותו להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת ה”תלויים” בו, תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה המוסד לביטוח לאומי כמקבל הקצבה…
Read more