Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

פותח על ידי קלינאים מתחום הטיפול הקוגניטיבי–התנהגותי,
אשר חיפשו דרך למנוע הישנות של דיכאון במטופלים עם הפוגה
מהמחלה, לנוכח הבנה גוברת שדיכאון הוא הפרעה כרונית ולרוב
נשנית )Recurrent episodes(. השיטה מתבססת על ממצאיה של
לינהן, טכניקות מ–MBSR ואינטגרציה של אלמנטים מטיפול
קוגניטיבי התנהגותי. התוכנית כוללת שמונה מפגשים קבוצתיים
שבועיים בני שעתיים כל אחד, הכוללים לימוד ותרגול של טכניקות
קשיבות ושיעורי בית לתרגול יומיומי במקביל להבניה קוגניטיבית.
במסגרת התוכנית, מעודדים את המטופלים לשנות את השקפותיהם
כלפי מחשבות שליליות והרגשות לא נעימות, לראות אותן כאירועים
חולפים בתודעה, שיכולים להיות קשורים או לא קשורים למציאות,
ובנוסף “לקחת מרחק” ממחשבות אלו ולהיות קשובים לרגע הזה.
טכניקה זו מוכרת בטיפול CBT מסורתי, אך במסגרת MCBT היא
מהווה מנגנון מרכזי בשינוי ]16-14[.
מטופלים שהוכללו בקבוצת מחקר ב–MBCT ואשר היו להם
שלוש אפיזודות דיכאוניות בעברם )או יותר(, חזרו למצב של דיכאון
(Relapse) בשיעור הנמוך ב–%50 לעומת קבוצת בקרה שהמשיכה
בטיפול המקובל בלבד. התוכנית נמצאה יעילה פחות עבור מטופלים
שהיו בהפוגה לאחר מספר קטן יותר של אפיזודות. החוקרים שיערו,
כי מטופלים כאלו לא התמסרו באופן מלא לתוכנית, כיוון שהאמינו
יותר בסיכוייהם למצוא הקלה בדרכים אחרות, תובעניות פחות ]17[.
בעקבות תוצאות חיוביות במניעת הישנות דיכאון, הוחל בהרחבת
ההוריות להתערבות כזו למטופלים הלוקים בדיכאון רבא )Major
depression( פעיל, באובדנות פעילה ]18[, הפרעה דו–קוטבית,
בהפרעות חרדה ואף בסכיזופרניה, ונערכים כעת מחקרים על התאמתו
של פרוטוקול כזה לאוכלוסייה של ילדים ובני נוער.