Author Archive: admin

פטור מתשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה. מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות –  פטור…
Read more

אופן הגשת התביעה

מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבת נכות חודשית, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו, ויגיש  תביעה לקצבה בטופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של…
Read more

יישום והטמעה כלל ארגונית בבריאות הנפש

במסגרת מרכז בריאות הנפש באר שבע, הוחל בתהליך הטמעה של גישות מבוססות קשיבות בטיפול הכוללני, ומוצע שינוי ארגוני אינטגרטיבי המיועד למטופלים ולצוות בית החולים. זהו מהלך שיש בו חידוש בקנה מידה ארצי ובמובנים מסוימים אף חלוצי בקנה מידה עולמי, בהיבט…
Read more

בדיקה על ידי ועדה רפואית

מהי ועדה רפואית? ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הוועדה. אם התלוננת על מספר מחלות או מספר ליקויים רפואיים ,ייתכן כי תיבדק על ידי מספר רופאים מומחים,…
Read more

קצבת נכות לחייל בשירות חובה, חייל מתנדב ומשרת בשירות לאומי

חייל בשירות חובה או חייל מתנדב וכן מתנדב בשירות לאומי המגישים תביעה לקצבת נכות לראשונה, תיערך בדיקת זכאותם כפי שמקובל לגבי כל מבוטח אחר. לצורך הערכת הכושר להשתכר יידרש לעתים מידע על תפקוד החייל או המתנדב במסגרת שבה הוא נמצא….
Read more

מהי קשיבות?

זוגות בעלי נפש בריאה וראש בריא כבר יודעים: הזמנות לחתונה חייבות להיות יוקרתיות, מעוצבות ומדהימות. אחרת, למה שהאורחים יגיעו? איפה מוצאים הזמנות חתונה מדהימות? http://prettypaper.co.il קשיבות (Mindfulness) מתוארת כ”הפניית תשומת הלב מתוך כוונה, לרגע הנוכחי, בצורה לא שיפוטית ולא תגובתית”,…
Read more

קביעת אחוז הנכות הרפואית

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות שלך לפי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי. לדוגמה: מי שרגלו נקטעה בפרק הירך, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור 80%, לפי סעיף47 (6) (א) שברשימת…
Read more

שהות בחוץ לארץ

קצבת הנכות משולמת לנכה תושב ישראל השוהה בחו”ל בחודש היציאה לחו”ל, ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה לחו”ל – במשך שלושה חודשים נוספים. תשלום הקצבה בארץ יחודש למקבל קצבת הנכות מ-1 בחודש שבו חזר לארץ. תשלום הקצבה בחו”ל לאחר התקופה המצויינת…
Read more

המרכז לבריאות הנפש באר שבע

ברוכים הבאים לאתר הבית של המרכז לבריאות הנפש באר שבע המרכז מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון. מרכזיית ביה”ח 08-6401401/620 כתובת :רח´ הצדיק מירושלים 2 ת.ד 4600, באר-שבע